Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon o pravu na pristup informacijama).

Zakonom o pravu na pristup informacijama propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

U smislu članka 5. stavka 1. točke 3. ”Informacija” je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenata, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima Zakona o pravu na pristup informacijama.

”Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija” je svaka domaća ili stranka fizička i pravna osoba.

”Pravo na pristup informacijama”, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, obuhvaća pravo na korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima. Korisnici su ravnopravni u njegovu ostvarivanju.

PRAVO NA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

”Ponovna uporaba” znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Radi osiguravanja prava na pristup informacijama HOTEL GRUŽ d.d. donio je odluku kojom je odredio posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – službenik za informiranje.

Utjeha Kristić imenovana je Službenikom za informiranje.

Kontakt podaci Službenika za informiranje:

 • Tel.: 020 418 977
 • Fax.: 020 418 906
 • E-mail službenika za informiranje: info@hotelgruz.hr

Službenik za informiranje;

 1. obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
 2. unaprjeđuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
 3. osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama,
 4. obavlja i druge poslove sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

O odluci o imenovanju Službenika za informiranje HOTEL GRUŽ d.d. obavijestio je Povjerenika za informiranje.

NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

HOTEL GRUŽ d.d. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem Zahtjeva za pristup informacijama Službeniku za informiranje društva HOTEL GRUŽ d.d. na sljedeće moguće načine:

 • putem telefona na broj: 020 418 977
 • putem faksa na broj: 020 418 906
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@hotelgruz.hr, na obrascu Zahtjeva za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 • poštom na adresu: HOTEL GRUŽ d.d., Pionirska 4, 20000 Dubrovnik, na obrascu Zahtjeva za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 • osobno na adresu: HOTEL GRUŽ d.d., Pionirska 4, 20000 Dubrovnik, na obrascu Zahtjeva za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Obrasce zahtjeva preuzmite ovdje:

NAKNADA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

HOTEL GRUŽ d.d. ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriteriji), a na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 • preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 • preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 • preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 • preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 • elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 • elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 • elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 • pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 • pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu gore navedene (prema Kriterijima) HOTEL GRUŽ d.d. određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. HOTEL GRUŽ d.d. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Odluku o imenovanju Službenika za informaranje preuzmite OVDJE.