Pozivaju se svi zainteresirani za prijavu na natječaj.

Predmet nabave
Rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) Hotela Gruž u dom za starije i nemoćne osobe tipa hotel. Detaljan opis predmeta nabave je raščlanjen prema Troškovniku (Prilog 1.) koji čini sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

Vrsta postupka nabave
Otvoreno nadmetanje. Glavni predmet nabave je nabava radova

Tijekom roka za dostavu ponuda zainteresirani gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije u vezi dokumentacijom za nadmetanje. Pod uvjetom da je zahtjev pravovremen, posljednje dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje Naručitelj će staviti na raspolaganje najkasnije pet dana prije isteka roka za dostavu ponuda. Zahtjev je pravovremen ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-mail: info@hotelgruz.hr

 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE

Projekte i troškovnike možete preuzeti OVDJE